Кафедра екології та неоекології

Кафедра екології та неоекології

Це структурний підрозділ навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Створену в 2007 році одночасно із заснуванням екологічного факультету. Кафедра є правонаступницею кафедри геоекології та конструктивної географії геолого-географічного факультету, яка дала початок створенню нового екологічного факультету. Засновником кафедри був доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України  Володимир Юхимович Некос.

Кадровий склад

Всього кадровий склад кафедри налічує 21 осіб професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру доктор біологічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» Медведєв Віталій Володимирович

Професорсько-викладацький склад

1. Медведєв Віталій Володимирович – завідувач кафедри екології та неоекології, професор, докор біологічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

2. Ачасов Андрій Борисович – професор кафедри екології та неоекології, доктор сільськогосподарських наук,завідувач кафедри геодезії, картографії та геоінформатики Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва.

3. Гриценко Анатолій Володимирович – професор кафедри екології та неоекології,доктор географічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем.

4. Бірюков Олександр Володимирович – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат географічних наук, директор Харківського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету.

5. Баскакова Людмила Валентинівна – доцент кафедри екології та неоекології, старший науковий співробітник.

6. Карпов Віталій Гнатович – доцент кафедри екології та неоекології.

7. Кулик Михайло Ілліч – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат технічних наук.

8. Кучер Анатолій Васильович – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник сектора екологічних досліджень Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

9. Лісняк Анатолій Анатолійович – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат сільськогосподарських наук, в. о. завідувача лабораторії лісового ґрунтознавства Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

10. Ричак Наталя Львівна – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат географічних наук, доцент.

11. Тітенко Ганна Валеріївна – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат географічних наук, доцент.

12. Кравченко Наталія Борисівна – старший викладач кафедри екології та неоекології.

13. Чернікова Олена Юріївна – старший викладач кафедри екології та неоеколоії.

Навчальна робота

Випускники кафедри здобувають фундаментальну вищу екологічну освіту. Після опанування змісту навчання за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на протязі 4 років навчання випускники одержують диплом бакалавра. Магістерська програма за 1 рік навчання дозволяє одержати диплом магістра екології та право працювати на посаді керівника в державних установах і приватних підприємствах, в органах державного управління й місцевого самоврядування в галузі охорони навколишнього середовища, займатися науково-дослідною та викладацькою діяльністю.  

Студентам надається можливість проходити військову підготовку (на контрактній основі), після якої вони отримують звання офіцерів запасу.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Нормативні дисципліни підготовки бакалавра

 1. Геологія з основами геоморфології – Програма Матеріали /
 2. Грунтознавство – Програма Матеріали /
 3. Гідрологія – Програма Матеріали /
 4. Вступ до фаху – Програма Матеріали /
 5. Моделювання та прогнозування стану довкілля – Програма Матеріали /
 6. Техноекологія – Програма Матеріали /
 7. Урбоекологія – Програма Матеріали /
 8. Екологічна експертиза – Програма Матеріали /
 9. Економіка природокористування– Програма Матеріали /
 10. Основи охорони праці та БЖД– Програма Матеріали /
 11. Основи охорони праці– Програма Матеріали /

Вибіркові дисципліни підготовки бакалавра

 1. Геохімія довкілля – Програма Матеріали /
 2. Інженерна екологія – Програма Матеріали /
 3. Природно-ресурсний потенціал України та збалансоване природокористування Програма Матеріали /
 4. Енергозберігаючі технології – Програма Матеріали /
 5. Оптимізація природокористування – Програма Матеріали /
 6. Геоекологічні проблеми України– / Програма / Матеріали /
 7. Основи екологічного підприємництва– Програма Матеріали /
 8. Альтернативна енергетика – Програма Матеріали /
 9. Інформаційні системи в екологічних дослідженнях– Програма Матеріали /
 10. Вступ до спеціалізації «Екологічний менеджмент» – Програма Матеріали /
 11. Екологічна оцінка територій– Програма Матеріали /
 12. Екологічний туризм– Програма Матеріали /
 13. Планування експериментальних досліджень– Програма Матеріали /

Нормативні дисципліни підготовки магістра

 1. Методологія та організація наукових досліджень– Програма Матеріали /
 2. Педагогіка та психологія вищої школи – Програма Матеріали /
 3. Системний аналіз якості НС – Програма Матеріали /
 4. Екологічний менеджмент і аудит– Програма Матеріали /
 5. Екологічне страхування– Програма Матеріали /
 6. Стратегічний екологічний менеджмент– Програма Матеріали /
 7. Регіональний екологічний менеджмент– Програма Матеріали /
 8. Екологічна стандартизація і сертифікація– Програма Матеріали /

Дисципліни спеціалізації “Екогеохімія нафти і газу”

 1. Екологічний аудит і експертиза– Програма Матеріали /

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1.Карпов Віталій Гнатович:

– розділ «Геологія з основами геоморфології» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денного відділення;

– ландшафтно-екологічна практика студентів 2 курсу.

2.Лісняк Анатолій Анатолійович:

– I етап загально-екологічної практики студентів 1 курсу денного відділення;

3.Ричак Наталія Львівна:

– розділ «Гідрологія» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денного відділення.

4.Кулик Михайло Ілліч:

– загально-екологічна практика студентів 1 курсу;

– ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу.

5.Гарбуз Алла Генріхівна:

– ІI етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу.

6.Кравченко Наталія Борисівна

– виробнича практика студентів 3 курсу.

Пріоритетні напрямки роботи кафедри

 • підготовка фахівців для потреб України та інших країн в галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • організація, проведення та координація комплексних наукових досліджень та розробок в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • формування стратегії подальшого розвитку нових напрямів екологічної підготовки фахівців в Університеті та її методичне забезпечення;
 • створення та розгортання системи дистанційного навчання з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • підготовка фахівців на основі повної загальної середньої освіти з базовою вищою освітою (бакалавр);
 • підготовка на основі базової вищої освіти фахівців з повною вищою освітою (магістр)
 • підготовка в установленому порядку фахівців з другою вищою освітою; (або перепідготовка кадрів фахівців з повною вищою освітою)
 • підготовка в установленому порядку фахівців вищої кваліфікації з присудженням наукових ступенів кандидата та доктора географічних наук;
 • здійснення підвищення кваліфікації фахівців з повною вищою освітою та отримання другої вищої освіти;
 • здійснення координації підготовки магістрів у галузі екології між факультетами університету;
 • організація міжнародного співробітництва як в галузі підготовки фахівців, так і в проведенні комплексних наукових досліджень;
 • культурно-освітня, методична, виховна, видавнича, фінансово-господарська робота;
 • створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів та науково-методичної, науково-дослідної роботи викладачів.

Міжнародне співробітництво

Найбільш успішне співробітництво кафедри здійснюється з Санкт-Петербургським  державним університетом (Росія); Науково-дослідний центр екологічної безпеки Російської Академії Наук (Росія); Центральний європейський університет (Угорщина); Інституту технологічної освіти (Греція); Інститут екологічних  досліджень при Університеті Амстердаму (Голландія); Міжнародна група з геоінформаційних систем (Італія); Університет природних ресурсів та прикладних наук (Австрія),  Білоруським державним університетом (Білорусь); Молдавським державним університетом (Молдова), а також із багатьма іншими університетами та науковими центрами.

В даний період на кафедрі реалізується проект Темпус «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту». Головною метою проекту є удосконалення системи вищої освіти в галузі  управління охороною навколишнього природного середовища та екологічно безпечного природокористування  з використанням досвіду ЄС та країн СНД з  використання сучасних управлінських інформаційних технологій.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить факультет.
 
 
Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:
o Приймають участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
o працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
o входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
o читають лекції у «Школі юного еколога».