fbpx

Кафедра екології та неоекології

Кафедра екології та неоекології

Кафедра екології та неоекології є структурним підрозділом навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Кафедру створено 2007 року одночасно із заснуванням екологічного факультету, який 2019 року трансформувався в Каразінський навчально-науковий інститут екології. Кафедра є правонаступницею кафедри геоекології та конструктивної географії геолого-географічного факультету, яка дала початок створенню нового екологічного факультету. Засновником кафедри був доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Юхимович Некос.

Положення про кафедру екології та неоекології Навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Кадровий склад

Кадровий склад кафедри налічує 21 особу професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» Медведєв Віталій Володимирович.

Професорсько-викладацький склад

1. Медведєв Віталій Володимирович – в. о. завідувача кафедри екології та неоекології, професор кафедри екології та неоекології, докор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського».

2. Ачасов Андрій Борисович – професор кафедри екології та неоекології, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії та геоінформатики Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

3. Гриценко Анатолій Володимирович – професор кафедри екології та неоекології, доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем.

4. Бірюков Олександр Володимирович – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат географічних наук, директор Харківського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету.

5. Баскакова Людмила Валентинівна – доцент кафедри екології та неоекології, старший науковий співробітник.

6. Карпов Віталій Гнатович – доцент кафедри екології та неоекології.

7. Кулик Михайло Ілліч – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат технічних наук, доцент.

8. Кучер Анатолій Васильович – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат педагогічних наук, старший дослідник.

9. Лісняк Анатолій Анатолійович – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

10. Ричак Наталя Львівна – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат географічних наук, доцент.

11. Тітенко Ганна Валеріївна – доцент кафедри екології та неоекології, кандидат географічних наук, доцент.

12. Кравченко Наталія Борисівна – старший викладач кафедри екології та неоекології.

13. Чернікова Олена Юріївна – старший викладач кафедри екології та неоеколоії.

Адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи 6,
Північний корпус, 4 поверх к. 477. тел. 707-54-47
E-mail: ecology.ecology@karazin.ua

Навчальна робота

Кафедра готує бакалаврів за такими освітніми програмами: «Екологія», «Екологічний контроль та аудит», а також магістрів за освітніми програмами «Екологія та охорона навколишнього середовища» й «Екологічний контроль та аудит».

Навчання відбувається за рахунок бюджетних коштів держави та за контрактом. Форми навчання – денна та заочна (дистанційна). Випускники кафедри здобувають фундаментальну вищу екологічну освіту. Після успішного опанування змісту навчання протягом 4 років випускники одержують диплом бакалавра. Магістерська програма за 1 рік 4 місяці навчання дозволяє одержати диплом магістра екології та право працювати на посаді керівника в державних установах і приватних підприємствах, в органах державного управління й місцевого самоврядування в галузі охорони довкілля, займатися науково-дослідною та/або викладацькою діяльністю. Кращі студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі. Студенти мають змогу проходити військову підготовку (на контрактній основі), після якої одержують звання офіцерів запасу.

Студенти можуть взяти участь у програмах міжнародної мобільності й певний час навчатися, пройти стажування або практику в закладах вищої освіти Європи.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Нормативні дисципліни підготовки бакалавра

 1. Вступ до фаху – / Програма /
 2. Геологія з основами геоморфології – / Програма /
 3. Геохімія довкілля – / Програма /
 4. Гідрологія – / Програма /
 5. Ґрунтознавство – / Програма
 6. Екологічне страхування – / Програма
 7. Екологічний маркетинг – / Програма
 8. Економіка природокористування – / Програма
 9. Моделювання та прогнозування стану довкілля – / Програма
 10. Оптимізація природокористування – / Програма
 11. Основи охорони праці та БЖД – / Програма
 12. Екологічна експертиза – / Програма
 13. Техноекологія – / Програма
 14. Природно-ресурсний потенціал України та збалансоване природокористування – / Програма
 15. Урбоекологія – / Програма

Вибіркові дисципліни підготовки бакалавра

 1. Альтернативна енергетика та енергозберігаючі технології України – / Програма
 2. Геоекологічні проблеми України – / Програма
 3. Інженерна екологія – / Програма
 4. Інформаційні системи в оцінці стану довкілля – / Програма
 5. Основи екологічного підприємництва – / Програма

Нормативні дисципліни підготовки магістра

 1. Глобальні проблеми сучасності – / Програма
 2. Екологічний аудит підприємства – / Програма / 
 3. Екологічний менеджмент – / Програма
 4. Екологічний менеджмент і аудит – / Програма
 5. Екологічна стандартизація і сертифікація – / Програма
 6. Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій – / Програма
 7. Педагогіка та психологія вищої школи – / Програма
 8. Системний аналіз якості НС – / Програма
 9. Технології та методи екологічного аудиту – / Програма

Вибіркові дисципліни підготовки магістра

 1. Екологічні інструменти конкурентоспроможності бізнесу – / Програма
 2. Енергетичний аудит – / Програма
 3. Методологія та організація наукових досліджень – / Програма
 4. Оцінка ефективності системи екологічного менеджменту – / Програма
 5. Проєктування полігонів ТПВ та рекультивація сміттєзвалищ – / Програма / 
 6. Ресурсоощадне природокористування – / Програма
 7. Управління екологічними проєктами – / Програма
 8. Environmental management in the EU – / Програма / 
 9. ІСТ tools for environmental policy and management – EU experience – / Програма / 

Курсові роботи

 1. Курсова «Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення» (з дисципліни «Техноекологія»)
 2. Курсова «Моніторинг і експертиза стану довкілля» (з дисципліни «Оцінка впливу на довкілля та СЕО»)
 3. Курсова «Вчення про довкілля» (з дисциплін «Геологія з основами геоморфології», «Ґрунтознавство», «Гідрологія»)
 4. Курсова за спеціалізацією «Економіка природокористування»

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1.Карпов Віталій Гнатович:

 • розділ «Геологія з основами геоморфології» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денного відділення;
 • ландшафтно-екологічна практика студентів 2 курсу.

2.Лісняк Анатолій Анатолійович:

 • I етап загально-екологічної практики студентів 1 курсу денної форми навчання;

3.Ричак Наталія Львівна:

 • розділ «Гідрологія» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денної форми навчання.

4.Кулик Михайло Ілліч:

 • загально-екологічна практика студентів 1 курсу;
 • ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу.

5.Гарбуз Алла Генріхівна:

 • ІI етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу.

6.Кравченко Наталія Борисівна

 • виробнича практика студентів 3 курсу.

Пріоритетні напрямки роботи кафедри

 • підготовка фахівців для потреб України та інших країн у галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • організація, проведення та координація комплексних наукових досліджень і розробок у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • формування стратегії розвитку нових напрямів екологічної підготовки фахівців в університеті та її методичне забезпечення;
 • створення та розгортання системи дистанційного навчання з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • підготовка фахівців на основі повної загальної середньої освіти з базовою вищою освітою (бакалавр); підготовка на основі базової вищої освіти фахівців з повною вищою освітою (магістр);
 • підготовка в установленому порядку фахівців з другою вищою освітою (або перепідготовка кадрів фахівців з повною вищою освітою), здійснення підвищення кваліфікації фахівців з повною вищою освітою;
 • підготовка в установленому порядку фахівців вищої кваліфікації з присудженням наукових ступенів доктора філософії та доктора наук;
 • здійснення координації підготовки магістрів у галузі екології між факультетами університету;
 • організація міжнародного співробітництва як у галузі підготовки фахівців, так і в проведенні комплексних наукових досліджень;
 • культурно-освітня, методична, виховна, видавнича, фінансово-господарська робота;
 • створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів і науково-методичної, науково-дослідної роботи викладачів.

Міжнародне співробітництво

Найбільш успішне співробітництво кафедра здійснює з такими зарубіжними установами: Центральний європейський університет (Угорщина); Інститут технологічної освіти (Греція); Інститут екологічних досліджень при Університеті Амстердаму (Голландія); Міжнародна група з геоінформаційних систем (Італія); Університет природних ресурсів і прикладних наук (Австрія); Вроцлавський природничий університет (Польща); Білоруський державний університет (Білорусь); Молдавський державний університет (Молдова), а також із багатьма іншими університетами та науковими центрами.

На кафедрі успішно реалізовано проєкт Темпус «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту», головною метою й результатом якого є удосконалення системи вищої освіти в галузі управління охороною навколишнього природного середовища та екологічно безпечного природокористування із застосуванням досвіду ЄС та країн СНД з використання сучасних управлінських інформаційних технологій.

Нині викладачі кафедри беруть участь у реалізації проєкту INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, які є кураторами академічних груп здобувачів вищої освіти, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить інститут.

Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:

 • беруть участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
 • працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
 • входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт й олімпіад,
 • читають лекції у «Школі юного еколога».