Вчена рада факультету

Вчена рада екологічного факультету є колегіальним органом управління факультетом. Відповідно до Статуту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Вчена рада факультету:

 1. визначає перспективи розвитку факультету;
 2. вирішує питання організації освітнього процесу на факультеті;
 3. визначає загальні напрями наукової діяльності на факультеті;
 4. обирає таємним голосування на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, а також інших науково-педагогічних працівників;
 5. рекомендує таємним голосування осіб на посади завідувачів кафедр та професорів;
 6. узгоджує кандидатури заступників декана факультету;
 7. розглядає, враховуючи позиції органів студентського самоврядування факультету, освітні програми і навчальні плани та рекомендує їх до затвердження Вченій раді університету;
 8. схвалює та подає на затвердження ректору (першому проректору) робочі навчальні плани;
 9. затверджує програми навчальних дисциплін;
 10. ухвалює фінансовий план та звіт факультету;
 11. рекомендує таємним голосуванням науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників до присвоєння їм вчених та почесних звань;
 12. розглядає і рекомендує до затвердження Вченою радою університету положення про факультет та його структурні підрозділи;
 13. розглядає звіти науково-педагогічних працівників;
 14. вносить зборам (конференції) трудового колективу факультету обґрунтоване подання про дострокове припинення повноважень декана за порушення ним Статуту університету та мов контракту;
 15. вносить ректору обґрунтоване подання про дострокове припинення повноважень завідувача кафедри;
 16. розглядає питання про створення та розвиток навчально-виробничих практик без фахової підготовки студентів;
 17. розглядає пропозиції щодо структури факультету, його перейменування, реорганізацію та ліквідацію його структурних підрозділів;
 18. рекомендує науково-дослідні роботи до включення до тематичного плану НДДКР університету;
 19. затверджує звіти про науково-дослідні роботи;
 20. розглядає і рекомендує до затвердження Вченою радою університету результати атестації наукових співробітників;
 21. надає рекомендації випускникам до вступу до аспірантури;
 22. розглядає і рекомендує до затвердження Вченою радою університету рекомендації щодо вступу до докторантури;
 23. розглядає і рекомендує до затвердження Вченою радою університету теми докторських дисертацій;
 24. затверджує теми та наукових керівників дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 25. розглядає і рекомендує до затвердження Вченою радою університету кандидатури наукових консультантів докторських дисертацій;
 26. розглядає звіти аспірантів та докторантів;
 27. розглядає і рекомендує до надання грифів навчальні, наукові та інші видання;
 28. заслуховує і затверджує звіти про діяльність спеціалізованих вчених рад;
 29. рекомендує проекти науково-дослідних робіт для участі у конкурсах різних рівнів;
 30. заслуховує підсумки науково-дослідних робіт факультету за рік;
 31. розглядає інші питання, що відносяться до її компетенції і не суперечать Статуту університету.

 

Склад Вченої ради екологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

 

До складу Вченої ради входять представники адміністрації, професорсько-викладацького складу факультету та представники студентства. Наказом Ректора від 05 жовтня 2016 року було затверджено наступний склад Вченої ради екологічного факультету:

Тітенко Г.В. – декан екологічного факультету, к. геогр. н., доцент – Голова Вченої ради;

Уткіна К.Б. – заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, к. геогр. н., доцент – секретар Вченої ради;

Максименко Н.В. – зав. каф. моніторингу довкілля та природокористування, к. геогр. н., доцент;

Некос А.Н. – зав. каф. екологічної безпеки та екологічної освіти, д. геогр. н., проф.;

Кривицька І.А. – керівник профспілкової організації працівників факультету, заст. декана з виховної роботи, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти;

Коннова А.А. – керівник профспілкової організації студентів факультету, студентка;

Чеграхчі Н.В. – студентський декан факультету, студентка;

Балюк С.В. – професор кафедри моніторингу довкілля та природокористування, д. с.-г. н., професор;

Кочанов Е.О. – заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування, к. військ. н., доцент;

Крайнюков О.М. – професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, д. геогр. н., доцент;

Медведєв В.В. – професор кафедри екології та неоекології, д. біолог. н., професор;

Кулик М.І. – доцент кафедри екології та неоекології, к. техн. н., доцент;

Шеремет К.О. – студентка;

Федорченко О.О. – студентка;

Широкоступ С.М. – аспірант.

 

План роботи Вченої ради екологічного факультету

 •