Кафедра екології та менеджменту довкілля

Кафедра екології та менеджменту довкілля

Кафедра екології та менеджменту довкілля є структурним підрозділом навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Кафедру створено 2007 року одночасно із заснуванням екологічного факультету, який 2019 року трансформувався в Каразінський навчально-науковий інститут екології. Кафедра є правонаступницею кафедри геоекології та конструктивної географії геолого-географічного факультету, яка дала початок створенню нового екологічного факультету. Засновником кафедри був доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Юхимович Некос.

Положення про кафедру екології та неоекології Навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Кадровий склад

Кадровий склад кафедри налічує 21 особу професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру професор, доктор сільськогосподарських наук Ачасов Андрій Борисович.

Професорсько-викладацький склад

1. Ачасов Андрій Борисович – в. о. завідувача кафедри екології та менеджменту довкілля, професор кафедри екології та неоекології, доктор сільськогосподарських наук.

2. Гриценко Анатолій Володимирович – професор кафедри екології та менеджменту довкілля, доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем.

3. Бірюков Олександр Володимирович – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, кандидат географічних наук, директор Харківського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету.

4. Баскакова Людмила Валентинівна – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, старший науковий співробітник.

5. Карпов Віталій Гнатович – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля.

6. Кулик Михайло Ілліч – доцент кафедриекології та менеджменту довкілля, кандидат технічних наук, доцент.

7. Кучер Анатолій Васильович – професор кафедри екології та менеджменту довкілля, доктор економічних наук, кандидат педагогічних наук, старший дослідник

8. Кучер Леся Юрівна – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, доктор економічних наук

9. Лісняк Анатолій Анатолійович – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

10. Ричак Наталя Львівна – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, кандидат географічних наук, доцент.

11. Тітенко Ганна Валеріївна – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, кандидат географічних наук, доцент.

12. Кравченко Наталія Борисівна – старший викладач кафедри екології та менеджменту довкілля.

13. Селіверстов Олег Юрійович – старший викладач кафедри екології та менеджменту довкілля.

14. Гончаренко Ігор Олександрович – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, кандидат технічних наук.

Адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи 6,
Північний корпус, 4 поверх к. 477. тел. 707-54-47
E-mail: ecology.ecology@karazin.ua

Навчальна робота

Кафедра готує бакалаврів за такими освітніми програмами: «Екологія», «Екологічний контроль та аудит», а також магістрів за освітніми програмами «Екологія та охорона навколишнього середовища» й «Екологічний контроль та аудит».

Навчання відбувається за рахунок бюджетних коштів держави та за контрактом. Форми навчання – денна та заочна (дистанційна). Випускники кафедри здобувають фундаментальну вищу екологічну освіту. Після успішного опанування змісту навчання протягом 4 років випускники одержують диплом бакалавра. Магістерська програма за 1 рік 4 місяці навчання дозволяє одержати диплом магістра екології та право працювати на посаді керівника в державних установах і приватних підприємствах, в органах державного управління й місцевого самоврядування в галузі охорони довкілля, займатися науково-дослідною та/або викладацькою діяльністю. Кращі студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі. Студенти мають змогу проходити військову підготовку (на контрактній основі), після якої одержують звання офіцерів запасу.

Студенти можуть взяти участь у програмах міжнародної мобільності й певний час навчатися, пройти стажування або практику в закладах вищої освіти Європи.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Нормативні дисципліни підготовки бакалавра

 1. Вступ до фаху
 2. Геологія з основами геоморфології
 3. Геохімія довкілля
 4. Гідрологія
 5. Ґрунтознавство 
 6. Екологічне страхування
 7. Екологічний маркетинг 
 8. Економіка природокористування
 9. Моделювання та прогнозування стану довкілля 
 10. Оптимізація природокористування
 11. Основи охорони праці та БЖД 
 12. Екологічна експертиза
 13. Техноекологія
 14. Природно-ресурсний потенціал України та збалансоване природокористування
 15. Урбоекологія

Вибіркові дисципліни підготовки бакалавра

 1. Альтернативна енергетика та енергозберігаючі технології України
 2. Геоекологічні проблеми України 
 3. Інженерна екологія 
 4. Інформаційні системи в оцінці стану довкілля 
 5. Основи екологічного підприємництва 

Нормативні дисципліни підготовки магістра

 1. Глобальні проблеми сучасності
 2. Екологічний аудит підприємства
 3. Екологічний менеджмент 
 4. Екологічний менеджмент і аудит 
 5. Екологічна стандартизація і сертифікація
 6. Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій
 7. Педагогіка та психологія вищої школи
 8. Системний аналіз якості НС 
 9. Технології та методи екологічного аудиту

Вибіркові дисципліни підготовки магістра

 1. Екологічні інструменти конкурентоспроможності бізнесу
 2. Енергетичний аудит
 3. Методологія та організація наукових досліджень 
 4. Оцінка ефективності системи екологічного менеджменту
 5. Проєктування полігонів ТПВ та рекультивація сміттєзвалищ
 6. Ресурсоощадне природокористування
 7. Управління екологічними проєктами 
 8. Environmental management in the EU
 9. ІСТ tools for environmental policy and management – EU experience

Курсові роботи

 1. Курсова «Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення» (з дисципліни «Техноекологія»)
 2. Курсова «Моніторинг і експертиза стану довкілля» (з дисципліни «Оцінка впливу на довкілля та СЕО»)
 3. Курсова «Вчення про довкілля» (з дисциплін «Геологія з основами геоморфології», «Ґрунтознавство», «Гідрологія»)
 4. Курсова за спеціалізацією «Економіка природокористування»
Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1.Карпов Віталій Гнатович:

 • розділ «Геологія з основами геоморфології» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денного відділення;
 • ландшафтно-екологічна практика студентів 2 курсу.

2.Лісняк Анатолій Анатолійович:

 • I етап загально-екологічної практики студентів 1 курсу денної форми навчання;

3.Ричак Наталія Львівна:

 • розділ «Гідрологія» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денної форми навчання.

4.Кулик Михайло Ілліч:

 • загально-екологічна практика студентів 1 курсу;
 • ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу.

5.Гарбуз Алла Генріхівна:

 • ІI етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу.

6.Кравченко Наталія Борисівна

 • виробнича практика студентів 3 курсу.

Пріоритетні напрямки роботи кафедри

 • підготовка фахівців для потреб України та інших країн у галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • організація, проведення та координація комплексних наукових досліджень і розробок у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • формування стратегії розвитку нових напрямів екологічної підготовки фахівців в університеті та її методичне забезпечення;
 • створення та розгортання системи дистанційного навчання з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • підготовка фахівців на основі повної загальної середньої освіти з базовою вищою освітою (бакалавр); підготовка на основі базової вищої освіти фахівців з повною вищою освітою (магістр);
 • підготовка в установленому порядку фахівців з другою вищою освітою (або перепідготовка кадрів фахівців з повною вищою освітою), здійснення підвищення кваліфікації фахівців з повною вищою освітою;
 • підготовка в установленому порядку фахівців вищої кваліфікації з присудженням наукових ступенів доктора філософії та доктора наук;
 • здійснення координації підготовки магістрів у галузі екології між факультетами університету;
 • організація міжнародного співробітництва як у галузі підготовки фахівців, так і в проведенні комплексних наукових досліджень;
 • культурно-освітня, методична, виховна, видавнича, фінансово-господарська робота;
 • створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів і науково-методичної, науково-дослідної роботи викладачів.

Міжнародне співробітництво

Найбільш успішне співробітництво кафедра здійснює з такими зарубіжними установами: Центральний європейський університет (Угорщина); Інститут технологічної освіти (Греція); Інститут екологічних досліджень при Університеті Амстердаму (Голландія); Міжнародна група з геоінформаційних систем (Італія); Університет природних ресурсів і прикладних наук (Австрія); Вроцлавський природничий університет (Польща); Білоруський державний університет (Білорусь); Молдавський державний університет (Молдова), а також із багатьма іншими університетами та науковими центрами.

На кафедрі успішно реалізовано проєкт Темпус «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту», головною метою й результатом якого є удосконалення системи вищої освіти в галузі управління охороною навколишнього природного середовища та екологічно безпечного природокористування із застосуванням досвіду ЄС та країн СНД з використання сучасних управлінських інформаційних технологій.

Нині викладачі кафедри беруть участь у реалізації проєкту INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, які є кураторами академічних груп здобувачів вищої освіти, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить інститут.

Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:

 • беруть участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
 • працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
 • входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт й олімпіад,
 • читають лекції у «Школі юного еколога».
X