Навчально-дослідна лабораторія еколого-токсикологічних досліджень

Навчально-дослідна лабораторія еколого-токсикологічних досліджень є структурним підрозділом екологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Лабораторія створена з метою підвищення якості підготовки фахівців-екологів, навчання яких повинно базуватися на використанні комплексного підходу при здійсненні оцінки екологічного стану навколишнього природного середовища з урахуванням результатів досліджень його якості за хімічними і біологічними, у тому числі, еколого-токсикологічним, показниками.

Еколого-токсикологічний показник, який визначається методом біотестування, є одним з визначальних у системі комплексної оцінки екологічної безпеки природокористування, оскільки за його допомогою можна в інтегральній формі визначити токсичні властивості будь-якого природного об’єкта, як середовища мешкання живих істот.

Основними завданнями лабораторії є наступні:

– здійснення еколого-токсикологічних досліджень природних об’єктів (поверхневих, підземних, питних, морських вод, донних відкладень і ґрунтів) та джерел їх забруднення екологічно небезпечними токсичними речовинами (зворотних, зливових, скидних, шахтних вод, побутових і промислових відходів та ін.) із залученням студентів факультету до активної дослідницької діяльності;

– проведення навчальних, виробничих практик та практичних занять, в межах яких студентами виконуються лабораторні експериментальні роботи – токсикологічні аналізи зразків проб, відібраних в процесі дослідження відповідних природних і антропогенних об’єктів з метою набуття вмінь і навичок для підготовки на високому рівні кваліфікаційних і дипломних робіт та наукових праць;

–  здійснення спеціалістами лабораторії наукового керівництва підготовки студентами кваліфікаційних і дипломних проектів, надання їм методичної і практичної допомоги шляхом організації проведення на базі лабораторії експериментальних робіт з визначення токсичних, генотоксичних і фітотоксичних властивостей відповідних об’єктів досліджень;

– виконання дослідницьких робіт, господарських договорів та інших замовлень, які не заборонено чинним законодавством України, надання різним установам та фізичним особам платних послуг на всі види робіт згідно з галуззю атестації лабораторії.

Лабораторія еколого-токсикологічних досліджень екологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, стан системи вимірювань якої за результатами аудиту ДП «Харківстандартметрологія» відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 на проведення вимірювань токсичності методом біотестування у сфері поширення державного метрологічного нагляду (свідоцтво № 01-0173/2019 від 11 грудня 2019 р., чинно до 10 грудня 2022 року).

 

X