Вчена рада інституту

Вчена рада Каразінського навчально-наукового іституту екології є колегіальним органом управління інститутом. Відповідно до Положення про Каразінський навчально-науковий іститут екології, Вчена рада інституту:

 1. визначає перспективи розвитку навчально-наукового інституту;
 2. вирішує питання організації освітнього процесу в навчально-науковому інституті;
 3. визначає загальні напрями наукової діяльності навчально-наукового інституту;
 4. обирає таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів;
 5. рекомендує таємним голосуванням осіб на посади завідувачів кафедр;
 6. узгоджує кандидатури заступників директора Інституту;
 7. розглядає, враховуючи позиції органів студентського самоврядування Інституту, освітні програми та навчальні плани, а також рекомендує їх до затвердження вченій раді університету;
 8. схвалює та подає на затвердження ректору (проректору за напрямом діяльності) робочі навчальні плани;
 9. затверджує програми навчальних дисциплін;
 10. рекомендує таємним голосуванням науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників до присвоєння їм вчених та почесних звань;
 11. розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету положення про навчально-науковий інститут та його кафедри;
 12. затверджує положення про інші структурні підрозділи навчально-наукового інституту (лабораторії, майстерні тощо);
 13. розглядає звіти науково-педагогічних працівників;
 14. вносить зборам (конференції) трудового колективу Інституту пропозицію про звільнення директора;
 15. вносить ректору обґрунтоване подання про дострокове розірвання контракту із завідувачем кафедри;
 16. розглядає питання про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів;
 17. розглядає пропозиції про структуру Інституту, його перейменування, реорганізацію та ліквідацію його структурних підрозділів;
 18. рекомендує науково-дослідні роботи до включення до тематичного плану наукових досліджень та розробок університету;
 19. затверджує звіти про науково-дослідні роботи;
 20. розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету результати атестації наукових працівників;
 21. надає рекомендації вступникам до докторантури для розгляду на засіданні вченої ради університету;
 22. розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету теми докторських дисертацій;
 23. затверджує теми та наукових керівників дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 24. розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету кандидатури наукових консультантів докторських дисертацій;
 25. розглядає звіти аспірантів та докторантів;
 26. розглядає і рекомендує до надання грифів навчальні, наукові та інші видання;
 27. заслуховує і затверджує звіти про діяльність спеціалізованих рад;
 28. рекомендує проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;
 29. заслуховує підсумки науково-дослідних робіт Інституту за рік;
 30. розглядає інші питання, що відносяться до її компетенції і не суперечать Статуту університету.

Склад Вченої ради Каразінського навчально-наукового  інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

До складу Вченої ради входять представники адміністрації, професорсько-викладацького складу інституту  та представники студентства. Наказом Ректора було затверджено наступний склад Вченої ради Каразінського навчально-наукового інституту екології:

 1. Склад Вченої ради Каразінського навчально-наукового  інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

   

  1. ТІТЕНКО Ганна Валеріївна – директор інституту, канд. геогр. наук, доцент – Голова Вченої ради;
  2. КУЛИК Михайло Ілліч – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, канд. техн. наук, доцент, заступник директора з виховної роботи – Секретар Вченої ради;
  3. АЧАСОВ Андрій Борисович, в.о. завідувача кафедри екології та менеджменту довкілля, д-р сільськогосп. наук, професор;
  4. МАКСИМЕНКО Надія Василівна – завідувач кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи, д-р  геогр. наук, професор;
  5. НЕКОС Алла Наумівна – завідувач кафедри  екологічної безпеки та екологічної освіти, д-р  геогр. наук, професор;
  6. КРИВИЦЬКА Іветта Анатоліївна – керівник профспілкової організації працівників факультету, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, канд. біол. наук;
  7. ГОЛОЛОБОВА Олена Олександрівна – доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи, канд. с.-г. наук, доцент, заступник директора з наукової роботи;
  8. КЛЄЩ Анастасію Анатоліївну – старший викладач кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи, канд. геогр. наук, заступник директора з навчальної роботи;
  9. КРАЙНЮКОВ Олексій Миколайович – професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, д-р  геогр. наук, професор;
  10. ЛІСНЯК Анатолій Анатолійович – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, канд. с.-г. наук, доцент;
  11. ВОРОНІН Владіслав Олександрович – аспірант;
  12. ДМИТРЕНКО Валерія Миколаївна – студентка;
  13. КОЛЕСНИЧЕНКО Яна Вадимівнау – студентський декан;
  14. ПІСЬМЕНОВ Давида Сергійовича– студент.

   

   

X