Кафедра екології та менеджменту довкілля

Кафедра екології та менеджменту довкілля

Кафедра екології та менеджменту довкілля є структурним підрозділом навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Кафедру створено 2007 року одночасно із заснуванням екологічного факультету, який 2019 року трансформувався в Каразінський навчально-науковий інститут екології. Кафедра є правонаступницею кафедри геоекології та конструктивної географії геолого-географічного факультету, яка дала початок створенню нового екологічного факультету. Засновником кафедри був доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Юхимович Некос.

Положення про кафедру екології та неоекології Навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Кадровий склад

Кадровий склад кафедри налічує 9 осіб професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру професор, доктор сільськогосподарських наук Ачасов Андрій Борисович.

Професорсько-викладацький склад

1. Ачасов Андрій Борисович – в. о. завідувача кафедри екології та менеджменту довкілля, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, доктор сільськогосподарських наук.

2. Шевченко Микола Вікторович – професор кафедри екології та менеджменту довкілля, доктор сільськогосподарських наук, професор.

3. Карпов Віталій Гнатович – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля.

4. Кулик Михайло Ілліч – доцент кафедриекології та менеджменту довкілля, кандидат технічних наук, доцент.

5. Лісняк Анатолій Анатолійович – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

6. Ричак Наталя Львівна – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, кандидат географічних наук, доцент.

7. Тітенко Ганна Валеріївна – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, кандидат географічних наук, доцент.

8. Селіверстов Олег Юрійович – старший викладач кафедри екології та менеджменту довкілля.

9. Кот Анна Григорівна – викладач кафедри екології та менеджменту довкілля.

Адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи 6, Північний корпус, 4 поверх к. 477.

Контакти :

Телефон, месенджери : +380 68 607 61 94 (+Telegram, +Viber)

E-mail : ecology.ecology@karazin.ua

Навчальна робота

Кафедра готує бакалаврів за освітньою програмою «Екологія», а також магістрів за освітніми програмами «Екологія та охорона навколишнього середовища» й «Екологічний контроль та аудит».

Навчання відбувається за рахунок бюджетних коштів держави та за контрактом. Форми навчання – денна та заочна (дистанційна). Випускники кафедри здобувають фундаментальну вищу екологічну освіту. Після успішного опанування змісту навчання протягом 4 років випускники одержують диплом бакалавра. Магістерська програма за 1 рік 4 місяці навчання дозволяє одержати диплом магістра екології та право працювати на посаді керівника в державних установах і приватних підприємствах, в органах державного управління й місцевого самоврядування в галузі охорони довкілля, займатися науково-дослідною та/або викладацькою діяльністю. Кращі студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі. Студенти мають змогу проходити військову підготовку (на контрактній основі), після якої одержують звання офіцерів запасу.

Студенти можуть взяти участь у програмах міжнародної мобільності й певний час навчатися, пройти стажування або практику в закладах вищої освіти Європи.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Дисципліни підготовки бакалавра ОП "Екологія"

 1. БЖД та основи охорони праці   
 2. Вступ до фаху
 3. Ґрунтознавство 
 4. Геологія з основами геоморфології
 5. Гідрологія
 6. Геохімія довкілля
 7. Природно-ресурсний потенціал України та збалансоване природокористування
 8. Оцінка впливу на довкілля та СЕО
 9. Моделювання та прогнозування стану довкілля 
 10. Урбоекологія
 11. Економіка природокористування
 12. Оптимізація природокористування
 13. Зелена енергетика 
 14. Основи екологічного підприємництва
 15. Вступ до сеціалізації “Екологія. Екологіний контроль і аудит”

Дисципліни підготовки бакалавра ОП Агроменеджмент та цифрові технології в агробізнесіномія

 1. Інформатика
 2. БЖД та основи охорони праці   
 3. Ґрунтознавство (І)
 4. Ґрунтознавство (ІІ)
 5. Землеробство
 6. Механізація та автоматизація аграрного виробництва
 7. Основи статистики в рослинництві

Дисципліни підготовки магістрів за ОП "Екологія та охорона НС", "Екологічний контроль та аудит", "Заповідна справа" та "Екологічна безпека"

 1. Глобальні проблеми сучасності
 2. Екологічна стандартизація і сертифікація
 3. Екологічний менеджмент 
 4. Екологічне інспектування
 5. Екологічний менеджмент і аудит 
 6. Екологічний аудит підприємства
 7. Екологічний контролінг
 8. Ресурсоощадне природокористування
 9. Управління природними ресурсами в умовах євроінтеграції
 10. Педагогіка та психологія вищої школи
 11. Зелена економіка
 12. Екологічна стратегія і політика підприємства
 13. Розробка дозвільної документації підприємства з охорони довкілля
 14. Інвестування низковуглецевого розвитку
 15. Регіональний екологічний менеджмент
 16. Системний аналіз якості НС 
 17. Екологічні інструменти конкурентоспроможності бізнесу
 18. Санітарна очистка міста
 19. ICT tools for environmental policy and managment in EU
 20. Енергетичний аудит
 21. Методологія та організація наукових досліджень

Курсові роботи

Освітня програма “Екологія”

 1. Курсова робота “Вчення про довкілля” (з дисциплін “Грунтознавство”, “Гідрологія”, “Геологія з основами геоморфології”)
 2. Курсова робота “Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення” (з дисциплін “Техноекологія”)
 3. Курсова робота “Моніторинг і оцінка впливу на довкілля” (з дисциплін “Оцінка впливу на довкілля та СЕО”)
 4. Курсова робота “Економіка та оптимізація природокористування” (з дисциплін “Економіка природокористування”, “Оптимізація природокористування”)

Освітня програма “Агроменеджмент та цифрові технології в агробізнесі”

 1. Курсова робота “Вчення про агрономію” (з дисциплін “Грунтознавство”, “Землеробство”)

Освітня програма “Екологія та охорона навколишнього середовища”

 1. Курсова робота міждисциплінарна

Освітня програма “Екологічний контроль та аудит”

 1. Курсова робота за спеціалізацією “Економіка природокористування”

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1.Карпов Віталій Гнатович:

 • розділ «Геологія з основами геоморфології» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денного відділення;

2.Лісняк Анатолій Анатолійович:

 • I етап загально-екологічної практики студентів 1 курсу денної форми навчання;
 • ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу.

3.Ричак Наталія Львівна:

 • розділ «Гідрологія» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денної форми навчання.

4.Кулик Михайло Ілліч:

 • загально-екологічна практика студентів 1 курсу;
 • ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу; 
 • виробнича практика студентів 3 курсу.

Пріоритетні напрямки роботи кафедри

 • підготовка фахівців для потреб України та інших країн у галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • організація, проведення та координація комплексних наукових досліджень і розробок у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • формування стратегії розвитку нових напрямів екологічної підготовки фахівців в університеті та її методичне забезпечення;
 • створення та розгортання системи дистанційного навчання з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • підготовка фахівців на основі повної загальної середньої освіти з базовою вищою освітою (бакалавр); підготовка на основі базової вищої освіти фахівців з повною вищою освітою (магістр);
 • підготовка в установленому порядку фахівців з другою вищою освітою (або перепідготовка кадрів фахівців з повною вищою освітою), здійснення підвищення кваліфікації фахівців з повною вищою освітою;
 • підготовка в установленому порядку фахівців вищої кваліфікації з присудженням наукових ступенів доктора філософії та доктора наук;
 • здійснення координації підготовки магістрів у галузі екології між факультетами університету;
 • організація міжнародного співробітництва як у галузі підготовки фахівців, так і в проведенні комплексних наукових досліджень;
 • культурно-освітня, методична, виховна, видавнича, фінансово-господарська робота;
 • створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів і науково-методичної, науково-дослідної роботи викладачів.

Міжнародне співробітництво

Найбільш успішне співробітництво кафедра здійснює з такими зарубіжними установами: Центральний європейський університет (Угорщина); Інститут технологічної освіти (Греція); Інститут екологічних досліджень при Університеті Амстердаму (Голландія); Міжнародна група з геоінформаційних систем (Італія); Університет природних ресурсів і прикладних наук (Австрія); Вроцлавський природничий університет (Польща); Білоруський державний університет (Білорусь); Молдавський державний університет (Молдова), а також із багатьма іншими університетами та науковими центрами.

На кафедрі успішно реалізовано проєкт Темпус «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту», головною метою й результатом якого є удосконалення системи вищої освіти в галузі управління охороною навколишнього природного середовища та екологічно безпечного природокористування із застосуванням досвіду ЄС та країн СНД з використання сучасних управлінських інформаційних технологій.

Нині викладачі кафедри беруть участь у реалізації проєкту INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, які є кураторами академічних груп здобувачів вищої освіти, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить інститут.

Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:

 • беруть участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
 • працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
 • входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт й олімпіад,
 • читають лекції у «Школі юного еколога».
X