Кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти

Кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти

Це структурний підрозділ навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Кафедра була створена у 2007 році, одночасно з утворенням екологічного факультету. Першим завідувачем кафедри став доктор географічних наук, професор Кузін Олександр Костянтинович. У 2009 році кафедру очолила у статусі виконуючої обов’язки завідувача, на той час кандидат географічних наук, доцент Некос Алла Наумівна. У 2015 році, захистивши докторську дисертацію (2013 р.) та отримавши вчене звання професора, Некос А. Н. стала завідуючою кафедри.

У різні роки на кафедрі працювали та продовжують свою наукову та освітню діяльність відомі науковці: д-р геогр. н., проф. Кузін О.К., д-р біол. н, проф. Крайнюкова А. М., д-р. біол. н., проф. Шкорбатов Ю. Г., д-р фіз.-мат. н.,проф. Пеліхатий М. М., д-р. хім. н., проф. Васюков О.В. д-р с.-г. н., проф. Ачасов А. Б., канд. геогр. н., д-р геогр. н., проф. Крайнюков О.М. доц. Уткіна К. Б., к. геогр. н., доц. Буц Ю. В., доц. Кривицька І. А., ст. викл. Бодак І. В.

Кадровий склад

Сьогодні на кафедрі працює 14 співробітників, в тому числі — 5 докторів наук , 2 кандидати наук, 1 доцент без ступеню та 1 ст. викладач.

Очолює кафедру доктор географічних наук, професор Некос Алла Наумівна

Адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи 6,
Північний корпус, 4 поверх к. 471. тел. 707-54-48
E-mail: bezpeka.ecology@karazin.ua

Навчальна робота

На кафедрі екологічної безпеки та екологічної освіти здійснюється підготовка фахівців освітніх рівнів бакалавр, магістр, аспірант за освітніми програмами:

 • бакалавр за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього      середовища та збалансоване природокористування»
 • бакалавр за спеціальністю 101 «Екологія», в рамках якої студенти навчаються за новою освітньою програмою «Екологічна безпека»;
 • магістр за спеціальністю 101 «Екологія»  освітньою програмою «Екологічна безпека»;
 • магістр  у рамках спеціальності 101 «Екологія» за новою спеціалізацією «Прикордонний екологічний контроль».

На кафедрі екологічної безпеки та екологічної освіти працюють проф.Крайнюков О. М., доц. Уткіна К. Б., які отримали Pearson Edexcel Level Certificate in ESOL International (CEF В2), тому майже 40% навчальних дисциплін викладаються англійською мовою.

В рамках нової спеціалізації «Прикордонний екологічний контроль» для студентів освітнього рівня магістр викладаються нові навчальні дисципліни:

 • Біобезпека та біозахист держави
 • Екологічний контроль прикордонних територій
 • Технології забезпечення екологічної безпеки
 • Ресурсоефективне виробництво
 • Фіто- і зооконтроль на митниці
 • Ризик-менеджмент в екологічній діяльності
 • Управління екологічними ризиками
 • Біобезпека ґрунтів і рослинної продукції
 • Правові засади прикордонного екологічного контролю

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Дисципліни підготовки бакалавра

 1. Метеорологія і кліматологія – / Програма Матеріали /
 2. Ландшафтознавство – / Програма Матеріали /
 3. Ландшафтна екологія – / Програма Матеріали /
 4. Планування експериментальних досліджень – / Програма Матеріали /
 5. Картографічне забезпечення екологічних досліджень – / Програма Матеріали /
 6. Нормування антропогенного навантаження на НС – / Програма Матеріали /
 7. Екологічна безпека – / Програма Матеріали /
 8. Моніторинг довкілля – / Програма Матеріали /
 9. Міжнародне та національне екологічне право – / Програма Матеріали 
 10. ГІС – / Програма Матеріали /
 11. Методи вимірювання параметрів НС (Модуль «Картографічний метод) – / Програма Матеріали /
 12. Організація управління в екологічній діяльності – / Програма Матеріали /
 13. Ландшафтно-екологічне планування з основам ландшафтного дизайну – / Програма Матеріали /
 14. Екологічні наслідки природних та антропогенних катастроф – / Програма Матеріали /
 15. Медична екологія та ендоекологія – / Програма / Матеріали / 
 16. Екологічний туризм – / Програма Матеріали /
 17. Основи екологічного ризику – / Програма Матеріали /
 18. Вступ до спеціалізацій (Модуль «Заповідна справа») – / Програма Матеріали /
 19. Ландшафтно-екологічне планування – / Програма Матеріали /
 20. Основи ландшафтного дизайну – / Програма Матеріали /

Міжфакультетська дисципліна

 1. Основи ландшафтного дизайну – / Програма Матеріали /

Дисципліни підготовки магістра

 1. Глобальні проблеми сучасності – / Програма Матеріали /
 2. ГІС в екології – / Програма Матеріали /
 3. Чинники успішного працевлаштування за фахом – / Програма Матеріали /
 4. Нормування антропогенного навантаження (для ЕГХНГ) – / Програма Матеріали /

Дисципліни за спеціалізацією «Заповідна справа»

 1. Формування екомережі – / Програма Матеріали /
 2. Ландшафтне планування заповідних територій – / Програма Матеріали /
 3. Екологія лісу з основами лісознавства – / Програма Матеріали /
 4. Наукова, освітня та рекреаційна діяльність на об’єктах ПЗФ – / Програма Матеріали /
 5. Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries – / Програма Матеріали /
 6. Правові основи заповідної справи – / Програма Матеріали /

Курсові роботи

 1. Курсова “Вчення про довкілля”  (з 5-ти дисциплін, у т.ч.”Метеорологія та кліматологія””Ландшафтознавство”)
 2. Курсова “Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення” (з 3-х дисциплін, у т.ч. “Нормування. антропогенного навантаження на НС”)
 3. Курсова “Моніторинг та експертиза стану довкілля” (з 3-х дисциплін, у т.ч. “Моніторинг довкілля”, “Міжнародне та національне екологічне право”)

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1. Некос Алла Наумівна:
– загально екологічна навчальна практика студентів 1 курсу денного відділення
 
2. Кривицька Іветта Анатоліївна:
– загально екологічна навчальна практика студентів 1 курсу денного відділення
 
3. Крайнюков Олексій Миколайович:
– ландшафтно-екологічна навчальна практика студентів 2 курсу денного відділення
 
4. Уткіна Катерина Богданівна:
– виробнича практика студентів 3 курсу денного відділення
 
5. Буц Юрій Васильович:
– виробнича практика студентів 3 курсу денного відділення

Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі охоплює таку тематику:

Професори та викладачі кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти активно займаються науковими дослідженнями сучасних проблем екології. За роки існування кафедри було виконано значну кількість теоретичних та прикладних досліджень в галузі екології, екологічної безпеки, охорони довкілля та збалансованого природокористування. Також пріоритетним напрямком наукової діяльності кафедри є дослідження та інноваційні у галузі екологічної освіти. Під керівництвом проф. Крайнюкова О.М. виконуються господарсько-договірні теми на базі навчально-дослідної лабораторії еколого- токсикологічних досліджень.

Кафедра співпрацює з Інститутом грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, Науково-дослідною установою «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», НПП «Гомільшанські ліси», ДП «Зміївське лісове господарство», ТОВ «Екологічно-правовий центр» ВЕЛС», Українським НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького.

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності кафедри: 

 • Дослідження екологічної безпеки продукції рослинного та тваринного походження;
 • Еколого-токсикологічні дослідження екологічної безпеки водних екосистем;
 • Дослідження екологічної безпеки ґрунтів сучасними методами біотестування;
 • Дослідження впливу пірогенного фактору на  особливості відновлення екосистем;
 • Визначення впливу твердих побутових відходів на компоненти довкілля;
 • Радіаційний моніторинг довкілля;
 • Дистанційні методи досліджень земних покривів
 • Проблеми екологічної освіти та виховання

Міжнародне співробітництво

Співробітники кафедри приймають участь у міжнародній науковій діяльності. Зокрема, серед найбільш значних міжнародних проектів можна відзначити наступні:

Програма Шведського інституту

 • Проект «Якість поверхневого стоку: зниження впливу на водні об’єкти та адаптація до змін клімату»

Програма TEMPUS

 • Удосконалення освіти в галузі Екологічного Менеджменту
 • Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах (Qualifications Framework in Environmental Science at Ukrainian Universities – QANTUS)

Програма ERASMUS+

 • Проект INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology
 • Проект INENCY – Instruments of the EU Environmental Policy

Академічна мобільність

Також кафедра залучена до академічної викладацької та студентської  мобільності за програмою ERASMUS+ з Політехнічним університетом м. Лодзь (Польща) та Університетом Західної Аттіки м. Афіни (Греція).

На даний час декілька випускників кафедри навчаються у Політехнічному університеті м. Лодзь (Польща) в магістратурі та в аспірантурі.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить факультет.
 
 
Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:
o Приймають участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
o працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
o входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
o читають лекції у «Школі юного еколога».