Навчальні плани

Навчальний план − документ університету, який визначає освітній процес на весь період навчання та містить перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін та проходження практик, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Робочий навчальний план – конкретизація планування освітнього процесу, що містить інформацію на кожний навчальний рік.

 

X