Кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти

Кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти

Це структурний підрозділ навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Кафедра була створена у 2007 році, одночасно з утворенням екологічного факультету. Першим завідувачем кафедри був доктор географічних наук, професор Кузін Олександр Костянтинович. У 2009 році кафедру очолила у статусі виконуючої обов’язки завідувача, на той час кандидат географічних наук, доцент Некос Алла Наумівна. У 2015 році, захистивши докторську дисертацію (2013 р.) та отримавши вчене звання професора, Некос А. Н. стала завідуючою кафедри.

У різні роки на кафедрі працювали та продовжують свою наукову та освітню діяльність відомі науковці: д-р геогр. н., проф. Кузін О.К., д-р біол. н, проф. Крайнюкова А. М., д-р. біол. н., проф. Шкорбатов Ю. Г., д-р фіз.-мат. н.,проф. Пеліхатий М. М., д-р. хім. н., проф. Васюков О.В. д-р с.-г. н., проф. Ачасов А. Б., д-р геогр. н., проф. Крайнюков О. М., канд. геогр. н.,доц. Уткіна К. Б., д-р. геогр. н., доц. Буц Ю. В., доц. Кривицька І. А., ст. викл. Бодак І. В.

Навчальна робота

На кафедрі екологічної безпеки та екологічної освіти здійснюється підготовка фахівців освітніх рівнів бакалавр, магістр, аспірант за освітніми програмами:

 • бакалавр за спеціальністю 101 «Екологія», освітня програма «Екологія»;
 • магістр за спеціальністю 101 «Екологія», за освітнніми програмами «Екологічна безпека» та «Екологія та ОНС».

Кадровий склад

Сьогодні на кафедрі працює 8 співробітників, в тому числі — 3 докторів наук, 3 кандидати наук та 1 ст. викладач.

Очолює кафедру доктор географічних наук, професор Некос Алла Наумівна

Адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи 6,
Північний корпус, 4 поверх к. 471.

Контакти :

Телефон, месенджери+380 67 266 43 19 (+Telegram, +Viber)

E-mail : bezpeka.ecology@karazin.ua

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Дисципліни підготовки бакалавра

1 курс

 1. Вступ до фаху з екобезпеки 

2 курс

 1. Біологія
 2. Загальна екологія та неоекологія 
 3. Технічні методи та засоби забезпечення технічної безпеки (БЕЗСОННИЙ В. Л.) 
 4. Екологічна безпека (КРАЙНЮКОВ О. М.) 
 5. Основи екотоксикології (КРИВИЦЬКА І. А.)
 6. Метрологічні аспекти контролю якості довкілля / Державна система стандартизації України (БЕЗСОННИЙ В. Л.) 
 7. Науково-методологічні основи екологічної безпеки / Устаткування екологічно безпечних технологій (БЕЗСОННИЙ В. Л.) 
 8. Методи вимірювання параметрів НС / Дистанційні і контактні методи дослідження стану НС ( КРАЙНЮКОВ О. М., НЕКОС А. Н.) 
 9. Біоіндикація та біотестування / Біологічні методи оцінки параметрів навколишнього середовища (КРАЙНЮКОВ О. М., КРИВИЦЬКА І. А.) 

3 курс

 1. Екологія людини* / Основи трофогеографії* (НЕКОС А. Н.)
 2. Методи вимірювання параметрів НС* / Дистанційні і контактні методи дослідження стану НС* ( КРАЙНЮКОВ О. М., НЕКОС А. Н.) 
 3. Розрахунки та проєктування викидів на ЕОМ (БЕЗСОННИЙ В. Л.) 
 4. Екологічні проблеми сучасного виробництва та утилізації відходів (НЕКОС А.Н.) 

4 курс

 1. Фізична екологія та радіоекологія (КРАЙНЮКОВ О. М.) 
 2. Основи екологічного ризику (КРАЙНЮКОВ О. М.) 
 3. Глобальні біологічні загрози (КРИВИЦЬКА І. А.) 
 4. Вступ до спеціалізації (НЕКОС А. Н.) 
 5. Екологічна безпека продуктів харчування (КРАЙНЮКОВ О. М.) 
 6. Основи біотехнологій (КРИВИЦЬКА І. А.) 
 7. Certification on ISO 14000  
 8. Best Environmental Management Practices  

Дисципліни підготовки магістра

1 КУРС

 1. Глобальні проблеми сучасності  
 2. Методологія та організація наукових досліджень (НЕКОС А. Н., БОДАК І. В.)
 3. ГІС в екобезпеці 
 4. Техногенна безпека держави  
 5. Біобезпека і біозахист держави (КРИВИЦЬКА І. А., КРАЙНЮКОВ О. М.) 
 6. Ризик-менеджмент в екологічній діяльності / Управління екологічними ризиками  
 7. Екологічний контроль прикордонних тер-рій / Екоконтроль сировини і продукції на кордоні (КРАЙНЮКОВ О. М.) 
 8. Прикордонне законодавство та екологічне право / Правові засади ПЕК (КРАЙНЮКОВ О. М.) / 
 9. Технології забезпечення екологічної безпеки / Ресурсоефективне виробництво 
 10. Трофогеографія / Біобезпека ґрунтів і рослинної продукції (НЕКОС А. Н.)
 11. Тransboundary Environmental Safety / Європейське екологічне законодавство 
 12. Фіто- і зооконтроль на митниці (КРИВИЦЬКА І. А.) 

 

2 КУРС

 1. Радіоекологічна безпека 
 2. Технологія утилізації небезпечних відходів / Поводження з небезпечними відходами (УТКІНА К. Б.) 
 3. Екобіотехнологія / Альтернативні технології захисту довкілля (КРИВИЦЬКА І. А.) 
 4. Управління та поводження з відходами / Integrated managament of territory / Advanced topics of sustainability – EU environmental policies and sustainable development  

Курсові роботи

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1. Некос Алла Наумівна:
– загально екологічна навчальна практика студентів 1 курсу денного відділення
 
2. Кривицька Іветта Анатоліївна:
– загально екологічна навчальна практика студентів 1 курсу денного відділення
 
3. Крайнюков Олексій Миколайович:
– ландшафтно-екологічна навчальна практика студентів 2 курсу денного відділення
 

Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі охоплює таку тематику:

Професори та викладачі кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти активно займаються науковими дослідженнями сучасних проблем екології. За роки існування кафедри було виконано значну кількість теоретичних та прикладних досліджень в галузі екології, екологічної безпеки, охорони довкілля та збалансованого природокористування. Також пріоритетним напрямком наукової діяльності кафедри є дослідження та інноваційні у галузі екологічної освіти. Під керівництвом проф. Крайнюкова О.М. виконуються господарсько-договірні теми на базі навчально-дослідної лабораторії еколого- токсикологічних досліджень.

Кафедра співпрацює з Інститутом грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, Науково-дослідною установою «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», НПП «Гомільшанські ліси», ДП «Зміївське лісове господарство», ТОВ «Екологічно-правовий центр» ВЕЛС», Українським НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького.

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності кафедри: 

 • Дослідження екологічної безпеки продукції рослинного та тваринного походження;
 • Еколого-токсикологічні дослідження екологічної безпеки водних екосистем;
 • Дослідження екологічної безпеки ґрунтів сучасними методами біотестування;
 • Дослідження впливу пірогенного фактору на  особливості відновлення екосистем;
 • Визначення впливу твердих побутових відходів на компоненти довкілля;
 • Радіаційний моніторинг довкілля;
 • Дистанційні методи досліджень земних покривів
 • Проблеми екологічної освіти та виховання

Міжнародне співробітництво

Співробітники кафедри приймають участь у міжнародній науковій діяльності. Зокрема, серед найбільш значних міжнародних проектів можна відзначити наступні:

Програма Шведського інституту

 • Проект «Якість поверхневого стоку: зниження впливу на водні об’єкти та адаптація до змін клімату»

Програма TEMPUS

 • Удосконалення освіти в галузі Екологічного Менеджменту
 • Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах (Qualifications Framework in Environmental Science at Ukrainian Universities – QANTUS)

Програма ERASMUS+

 • Проект INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology
 • Проект INENCY – Instruments of the EU Environmental Policy

Академічна мобільність

Також кафедра залучена до академічної викладацької та студентської  мобільності за програмою ERASMUS+ з Політехнічним університетом м. Лодзь (Польща) та Університетом Західної Аттіки м. Афіни (Греція).

На даний час декілька випускників кафедри навчаються у Політехнічному університеті м. Лодзь (Польща) в магістратурі та в аспірантурі.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить факультет.
 
 
Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:
o Приймають участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
o працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
o входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
o читають лекції у «Школі юного еколога».
X